AppMaker Help

Appmaker වැඩ අරඹමු

පහත පිළිවෙළ අනුගමනය කරන්න. ඇප්මේකර් අඩවියට ඇතුළු වීමෙන් (signing in) පසු ධන ලකුණක ආකාරයෙන් පෙන්වන create new app බොත්තම මත Click කරන්න.

එවිට App සඳහා වූ ආකෘති සහිත තිරයක් පෙන්නුම් කරයි. ආකෘති සහිත තිරයේ ඉහළ පහළ යමින් අවශ්‍ය ආකෘතිය තීරණය කර එම ආකෘතිය අසල ඇති “ Select” Button මත Click කරන්න.

App Name ලෙස ලැබෙන කොටුව තුළ ඔබේ App එක සඳහා සුදුසු නමක් ලබා දෙන්න. “Get Start” Button මත Click කරන්න.

දැනට App ආකෘතියේ ඇති ආදර්ශ දත්ත (DEMO DATA) මකා දැමීමට විමසීමක් කරයි. “Yes” Click කරන්න.

අනු කාණ්ඩ සකසමු (Creating a category)

ඉහත ලෙස “YES” Click කිරීමෙන් ඔබේ App එක සැලසුම් කිරීමට අදාළ පහසුකම් සහිත තිරයට පැමිණෙයි.

තිරයේ වම්පස ඇති විධාන ලැයිස්තුවෙන්, පහත ආකාරයෙන් තේරීම් සිදු කරමින් ඉදිරියට යන්න.

Pages --> Categories --> Add New Categories

(ADD CATEGORY ලෙස තිරයක් ලැබෙයි ) යම් මාතෘකාවක් යටතේ සැලසුම් කරන ඔබේ App එකෙහි අනු මාතෘකා යටතේ පිටු සකසා ගැනීම මින් සිදු කරයි. (උදාහරණයක් ලෙස ඔබ සකසන්නේ ඉවුම් පිහුම් පිළිබඳ App එකක් නම්, එම ආහාර කාණ්ඩ කර වෙන වෙනම පිටු යටතේ ඉදිරිපත් කරයි. උදා : බත් වර්ග , රස කැවිලි, බීම වර්ග, ව්‍යාංජන වර්ග) (මෙම අවස්ථාව යටතේ කාණ්ඩ පිටුවට නමක් හා පින්තූරයක් ලබා දීම සිදු කරන අතර එය අනීවාර්ය වේ.) Name යන ස්ථානයට එම කාණ්ඩයට අදාළව නමක් ලබා දෙන්න.

දකුණුපස ඇති Scroll Bar එක ඩ්‍රැග් කරමින් පහළ ට ගමන් කරන්න.

දැන් ඔබේ කාණ්ඩ පිටුවට පින්තූරයක් ඇතුල් කිරීම සඳහා “ BROWSE IMAGE ” Button Click කරන්න.

ලැබෙන Open Box තුළින් ඔබේ පරිගණකයේ ඇති සුදුසු පින්තූරයක් තෝරා “Open” Click කරන්න.

ඔබ තෝරාගත් පින්තූරය ( Image එක) App මේකර් තිරයට ලැබෙන අතර එය සුදුසු ප්‍රමාණයට කැපීම සඳහා Crop පහසුකම ලබා දෙයි.

“ SAVE” Button Click කරන්න.

දැන් ලබා දුන් නම සහ පින්තූරය තහවුරු කිරීම සඳහා “ SAVE ” Button Click කරන්න.

ඉන්පසුව කාණ්ඩය ලබාදෙන්නේ නොම්ලේද (FREE) එසෙත් නැත්තම් ඒ සදහා මුදල් අයකරනවාද (PAID) යන්න තෝරාගත හැක. මෙහිදී කාණ්ඩය ලබාදෙන්නේ නොම්ලේ නම් App එක පරිශීලනය කරන ඕනැම අයෙකුට කාණ්ඩය වෙත පිවිසීමට හැකි අතර කාණ්ඩය පරිශීලනය කිරීමට ගෙවිය යුතු නම් එ සදහා ගෙවීම් කල පරිශීලකයන්ට පමණක් එම කාණ්ඩය වෙත පිවිසීමට හැක.

මෙලෙස ඔබ තීරණය කර ඇති අනෙක් අනු කාණ්ඩ ද සකසා ගන්න.

අලුත් පිටුවක් සකසමු. (Creating a new page)

සකසා ගත් අනු කාණ්ඩ සඳහා ලිපි ඇතුළත් කිරීම සිදු කරමු.

App මේකර් තිරයේ වම්පස ඇති විධාන ලැයිස්තුවෙන්, පහත ආකාරයෙන් තේරීම් සිදු කරමින් ඉදිරියට යන්න.

Pages --> Create Page

(CREATE PAGE නමින් ලැබෙන පිටුව තුළ පහළට ගමන් කරමින් අදාළ තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න.)

Title - යන ස්ථානයට ලිපියේ අන්තර්ගතය පිළිබඳ හැඟවෙන නමක් ලබා දෙන්න.

Publish Date and Time - මෙම ස්ථානයේ දකුණුපස ඇති Calendar Icon මත Click කර ඔබේ ලිපිය ප්‍රකාශයට පත් කරන දිනය හා වේලාව ලබා දෙන්න. ඔබ සකසන වේලාවට මදක් ඉදිරි වේලාවක් ලබා දෙන්න.(මෙහිදී පරිශීලකයන්ට මෙය දැකීමට හැකිවන්නේ ඇත්ළත් කළ දිනට පසු දින දී ය.)

Expiry Date and Time - මෙම ස්ථානයේ දකුණුපස ඇති Calendar Icon මත Click කර ඉහත පිළිවෙළටම ඔබේ ලිපිය කල් ඉකුත්වන එනම් App එකෙන් ඉවත් වී යාමට වර්ෂය, දිනයක් ලබා දෙන්න. එම යෙදූ දිනයෙන් පසු දිනයේ සිට එම පිටුව App එක තුළින් ඉවත් වේ.

ඔබේ අභිමතය පරිදි පිටු අනුස්ථානය එක් කල හැක.ඔබ යෙදූ අනුස්ථානයේ අගය මත පිටු පෙලගැස්ම නිර්මාණය වේ.ඔබ පිටු අනුස්ථාන ලබා දී නොමැතිනම් පිටු පෙලගැස්ම පෙර නිමි අයුරින් සකස් වේ.

ඊට පසු, ඔබට ඔබේ පිටුව සඳහා අදාළ කාණ්ඩය(category) තෝරා ගත හැකිය. ඔබ කාණ්ඩය(category) තෝරාගත් පසු ඔබ තෝරාගත් කාණ්ඩය(category) යටතේ ඔබේ පිටුව ප්‍රකාශනය වේ. ඔබට නව කාණ්ඩය ක් (category) එක් කිරීමට සහ එහි ඇතුළත ඔබේ පිටුව එක් කිරීමට අවශ්‍ය නම් ඔබට “CREATE NEW CATEGORY" විකල්පය තෝරාගත හැක.

ඔබේ පිටුවට පරිශීලකයන්ට (customers) පණිවිඩ යැවීමට (Messaging) සහ අදහස් පලකිරීමට (Commenting) හැකි වන ලෙස සක්‍රීය කරගැනීමට. පණිවිඩ යැවීමට "Messaging" විකල්පය සක්‍රිය කරන්න. අදහස් පලකිරීමට "Commenting" විකල්පය සක්‍රිය කරන්න.

ඔබ මනාප ලබාදීම සදහා අංශයක් එක් කිරීමට අදහස් කරන්නේනම් "enable voting checkbox" ටික් කරන්න

If you wish to add a voting section for users, tick Enable voting checkbox.

Banner Section

ඔබේ ලිපියට මුල් පිටුවක් සඳහා Image එකක් ඇතුළත් කිරීමට “SELECT IMAGE” Button Click කරන්න.(මේ සඳහා පළමුවැන්න ලෙස ලබා දිය හැක්කේ Image එකක් පමණි. YouTube Video හෝ සබැඳි (link) ලබා දිය නොහැක.) “SELECT IMAGE” Button Click කිරීමෙන් ලැබෙන Open Box තුළින් ඔබ සකසා ඇති Image එකක් ලබා ගන්න.

Image එක පිටුවට ලැබේ. අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කපා ගැනීමට අවස්ථාව ලබා දේ.

එය භාවිත කර සකසා “ CROP IMAGE ” Button මත Click කරන්න.

සාර්ථකව Image එක Upload කර අවසන් වූ විට ඊට පහළින් , පහත ආකාරයට දිස් වේ.

Text Editor

බැනරය උඩුගත කිරීමෙන් පසුව අන්තර්ගතය ඇතුල් කිරීමට ඔබට ක්‍රමයක් තොරාගත හැක.ඔබට "text editor" හෝ "HTML editor" තෝරාගත හැක. "Text editor" පාවිච්චි කිරීමේදී ඔබගේ පිටුවේ දිස්වීමට අවශ්‍ය අන්තර්ගතය ඔබට ටයිප් කලහැක. "HTML editor" හරහා ඔබට ඔබගේම HTML කේතයක් එක් කර ඒ හරහා ඔබගේ පිටුව සකස් කරගැනීමත්,අන්තර්ගතය එක් කිරීමත් ඔබේ අභිමතය පරිදි සිදුකල හැක.

Form Section

Tමෙම අංගය හරහා ඔබට ග්‍රාහකයන්ගේ ආදානය ලබාගත හැකිය.ඔබ මෙම අංගය භාවිතා කිරීමට බලාපොරොත්තු වන්නේනම් ඉහත සදහන් අංග වන "enable messages","comments","loadpdf","text editor","HTML editor" සහ "voting" අංග භාවිතා කිරීමට ඔබට නොහැකි වනු ඇත.

සියල්ල සකසා අවසානයේ “PUBLISH” Button මත Click කරන්න.

Video Demo


"Voting" සක්‍රීය කිරීම සඳහා,


1. "Enable Voting" සලකුණු කොටුව තෝරන්න.


2. ඔබ කැමති කුමන ආකාරයේ "Vote" තෝරන්න. දැනට, ඇත්තේ සාමාන්‍ය “Voting” පමණි, නමුත් අනාගතයේදී තවත් විකල්ප ඇත.


3. "Voting" සඳහා මාතෘකාව තෝරන්න.


4. ඔබ එය කොපමණ කාලයක් ධාවනය කිරීමට කැමතිදැයි තෝරන්න.


5. එක් එක් "Voting" විකල්පය සඳහා පෙළ හෝ නම් එකතු කරන්න.


6. විකල්පයක් ලෙස, ඔබට විකල්ප සඳහා රූපයක් එක් කළ හැකිය.


7. අවම විකල්ප දෙකක් තිබිය යුතු නමුත් විකල්පයක් ලෙස ඔබට මෙම බොත්තම සමඟ තවත් එකතු කළ හැකිය.


8. "Voting" සමඟ පිටුව ප්‍රකාශයට පත් කළ පසු, ඔබ නිර්මාතෘවරයා ලෙස, "Voting" ප්රතිපල දැකීමට කැමති නම්, "Pages" හි "Voting" විකල්පය ක්ලික් කර "Vote" අංකය ක්ලික් කරන්න."Vote" සඳහා සහභාගී වන පරිශීලකයින්ට ඔබට ත්‍යාග ලබා දිය හැකිය. එසේ කිරීමට, පළමුව "ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ" මෙනුවේ ඇති ත්‍යාග විකල්පය ක්ලික් කරන්න.


දැන් ඔබට ප්‍රතිලාභ ලබා දීමට කැමති පරිශීලකයින් තෝරන්න. නිශ්චිත විකල්පයක් තෝරා ගන්නා පරිශීලකයින් අතර හෝ ඡන්දය දුන් සියලු පරිශීලකයින් අතර අහඹු ලෙස ඔබට තෝරා ගත හැකිය; පරිශීලකයින් කීදෙනෙකුට මෙම ත්‍යාගය ලැබේද යන්න.


එවිට ඔබට පරිශීලකයින්ට ලැබෙන්නේ කුමන ආකාරයේ ත්‍යාගයක්ද, SMS credit හෝ Mobile Data සහ කොපමණ ප්‍රමාණයක්ද යන්න තෝරා ගත හැකිය.

පත්‍රිකා "Forms"
1. ඔබගේ පත්‍රිකාවට මාතෘකාවක් යොදන්න.


2. පත්‍රිකාවෙ කාලපරාසය තෝරාගන්න


3. එක් ග්‍රාහකයෙක්ගෙන් එක් ප්‍රතිචාරයක් පමණක් බලාපොරොත්තු වන්නේනම් "limit to one response" ටික් කරන්න.

4. ඉන් පසුව ඔබට ප්‍රශ්නයෙන් ප්‍රශ්නය ඔබේ මනාපය පරිදි එක් කල හැක. (ප්‍රතිචාරයේ ආකාරය ඔබට තෝරගත හැකි අතර ඉන් පසු text box හී ඔබේ ප්‍රශ්නය type කල හැක.)


5. ප්‍රශ්න එකතු කිරීමෙන් පසු, ඔබට ඔබේ පිටුව ප්‍රකාශනය කළ හැක.

පිටු කළමනාකරණය කිරීම (Managing Pages)

ඔබ දැනටමත් නිර්මාණය කර ඇති පිටු කළමනාකරණය කිරීම සඳහා, ඔබ මුලින්ම සංචාලන මෙනුවේ Manage Pages කොටස තෝරන්න.

එවිට ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම පිටුවක් සංස්කරණය කළ හැකි පහත සඳහන් දෑ ඔබට ඉදිරිපත් කරනු ඇත. සංස්කරණය තෝරාගැනීමෙන් ඔබට විස්තර වෙනස් කළ හැකි නිශ්චිත පිටුව සඳහා නිර්මාණය පිටු මෙනුව වෙත ඔබව ගෙන එනු ඇත. පිටුවක් අවලංගු කළ නොහැකි වුවද ඔබට එය මකා දැමිය හැකිය.

Application විස්තර එකතු කිරීම

සම්බන්ධතා තොරතුරු, ප්‍රතිපත්ති සහ ඔබ හෝ ඔබේ සමාගම පිළිබඳ විස්තරයක් වැනි ඔබේ App පිළිබඳ විස්තර එක් කිරීම සඳහා, ඔබ මුලින්ම සංචාලන මෙනුවේ පිටු කොටසේ App Details කොටස තෝරාගත යුතුය.

එතැන් සිට, ඉතිරිව ඇත්තේ සම්බන්ධතා තොරතුරු, ප්‍රතිපත්ති සහ About Us පිටුව සඳහා ලබා දී ඇති අවකාශයන්හි අවශ්‍ය තොරතුරු පිරවීමයි.

App පෙනුම වෙනස් කිරීම (Changing the look and feel of the Application)

ඔබේ App එකෙහි වර්ණය , අකුරු වැනි ... යම් යම් වෙනස් කම් සිදු කර ගැනීමට නම්, App මේකර් තිරයේ වම්පස ඇති විධාන ලැයිස්තුවෙන්, පහත ආකාරයෙන් තේරීම් සිදු කරමින් ඉදිරියට යන්න.

Design --> Styles

ඉහත ආකාරයට Design --> Styles ලබා දීමෙන් වම් පසින් ලැබෙන Pan එකේ පහළට ගමන් කරමින් වෙනස් කම් කළ හැකියි.

පසුබිමේ වර්ණය වෙනස් කරන්නෙ පළමු අවස්ථාව වන “Web App Background” යටතේ,

“Background Color” - Button මත Click කර ලැබෙන Color Pallet එක මත Click කර අවශ්‍ය වර්ණය තෝරන්න. එම වර්ණය App එකෙහි පසුබිමට ලැබේ.
“Edit Image” - Click කරීමෙන් පසුබිම සඳහා Image එකක් ලබා ගත හැකි ය. (ඒ සඳහා Background Image යන් යන Check Box මත Click කර දමා තිබිය යුතුයි.)

යෙදුමේ මාතෘකා තීරුවේ අකුරු වල අකුරු වර්ගය, ප්‍රමාණය සහ වර්ණය වෙනස් කිරීමට තුන්වන අවස්ථාව වන “Typography” යන මාතෘකාවට පිවිසෙන්න.

Header Font - මාතෘකා සඳහා අකුරු වර්ගයක් මින් තෝරා ගන්න.
Font Size - මාතෘකා අකුරුවල විශාලත්වය මෙම අවස්ථාවෙන් තෝරා ගන්න.
Font Weight - මාතෘකා අකුරුවල ඝණකම මින් තෝරා ගත හැක.
Font Color - මාතෘකා අකුරුවල වර්ණය මින් ලබා දෙන්න.

යෙදුමේ අනුතර්ගතය තුළ අකුරු වර්ගය, වර්ණය... සැකසීමට Content Font අවස්ථාවට පිවිසෙන්න.

Content Font - මාතෘකා සඳහා අකුරු වර්ගයක් මින් තෝරා ගන්න.

Font Size - මාතෘකා අකුරුවල විශාලත්වය මෙම අවස්ථාවෙන් තෝරා ගන්න.

Font Weight - මාතෘකා අකුරුවල ඝණකම මින් තෝරා ගත හැක.

Font Color - මාතෘකා අකුරුවල වර්ණය මින් ලබා දෙන්න.

අධ්‍යාපන App (Education App)

බොහෝ App ව්‍යතිරේක කිහිපයක් සමඟ එකම ලෙස ක්‍රියා කරන අතර, අධ්‍යාපන App වලට ඊට වඩා සුවිශේෂී පැහැදිලි කිරීමක් අවශ්‍ය විය හැකිය. අධ්‍යාපන App යනු App තුළම පරිශීලකයින්ට සක්‍රියව පිළිතුරු දිය හැකි ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා ය.


ආරම්භ කිරීම සඳහා, ඔබ මුලින් තෝරා ගත යුත්තේ අධ්‍යාපන අච්චුවයි.

දැන්, නැවතත්, අධ්‍යාපන App බොහෝ විට සාමාන්‍ය "Article" App මෙන් ක්‍රියා කරයි, නමුත් පිටුවක් නිර්මාණය කිරීමේදී හෝ සංස්කරණය කිරීමේදී දේවල් වෙනස් ලෙස පෙනෙන්නට පටන් ගනී. (Page -> Create Page, Page -> Manage Pages)


Pages සංස්කාරකයේ, ප්‍රශ්න එකතු කිරීම ආරම්භ කිරීම සඳහා, සංස්කාරකයේ අවසානයේ ඇති “Add Questions” කොටුව ක්ලික් කර පහත පෙන්වා ඇති පරිදි “Add another Questions” බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

මෙමඟින් ප්‍රශ්නයම එකතු කිරීම සඳහා අතුරු මුහුණත ගෙන එනු ඇත

ඔබට ප්‍රශ්න 3 න් එකක් තෝරා ගත හැකිය. MCQs, "Inputs" සහ "Links" සහ ප්රතිපල වර්ග 2 ක් "Points" හෝ "Right and Wrong".


ප්‍රශ්න මාතෘකාව සහ ප්‍රශ්නය පැහැදිලි කරන කෙටි විස්තරයක් ඇතුළත් කරන්න.


MCQ සඳහා

  1. පිළිතුරු පෙළ පදනම් කරගත් හෝ රූප බවට පත් කරන්න.
  2. මෙය නිවැරදි පිළිතුර නම් තෝරන්න
  3. තවත් පිළිතුරක් එක් කරන්න

Inputs සඳහා, පරිශීලක යෙදවුම් සමඟ සැසඳිය හැකි නිවැරදි පිළිතුර එක් කරන්න.

ප්රතිපල වර්ගය ලකුණු මත පදනම් නම්, එක් එක් පිළිතුර සඳහා ලකුණු කීයක් වෙන් කරන්න.

"Links" මඟින් පරිශීලකයා වෙනත් පිටුවකට හරවා යවනු ලැබේ. අධ්‍යාපන app වලට අනන්‍ය වූ මෙම විකල්පය මඟින් ඔබ සඟවා ඇති පිටු වෙත පමණක් ඔබට හරවා යැවිය හැකිය.

පිටුව අවසානයේ, වෙනත් පිටුවකට සම්බන්ධ වීමට බොත්තමක් එක් කිරීමට, ප්‍රශ්න පත්‍රයක හැඟීම ඇති කිරීමට ඔබට විකල්පයක් ඇත. ඔබට කොන්දේසි එකතු කළ හැකි අතර එමඟින් පරිශීලකයින්ට ප්‍රගතියට පත්විය හැක්කේ ඔවුන් සියලු ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දී ඇත්නම් හෝ ඔවුන් ලකුණු කෝටාව සපුරා ඇත්නම් පමණි

ඔබේ ලිපි ප්‍රකාශයට පත් කිරීම (Publishing the Application)

පළමුව ඔබේ සම්බන්ධතා තොරතුරු ඇතුළත් කරන්න. ඒ සඳහා පහත පියවර අනුගමනය කරන්න.
Home --> Pages --> App Details --> Contact Us

• ඔබේ පරිශීලකයන් ට ඔබ හා සම්බන්ධ වීමට හැකි තොරතුරු සැපයීමට මෙහි අවස්ථාව ලබා දෙන අතර අනිවාර්යයෙන් ම යෙදිය යුත්තේ ඊ මේල් ලිපිනය පමණි.)
• ඔබ ලබා දෙන මෙම තොරතුරු පරිශීලකයන්ට දර්ශනය වන බැවින් කරුණාකර ඔබ බෙදාගන්නා පුද්ගලික තොරතුරු ගැන සැලකිලිමත් වන්න.

ඔබගේ තොරතුරු ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු අනුමත කිරීමට ඉදිරිපත් කරන්න. ඒ සඳහා පහත පියවර අනුගමනය කරන්න.
Home --> Publish --> Submit for approvals
( ලැබෙන පිටුව තුළ “General” හා “Operator Configuration” ලෙස ටැබ් අවස්ථා දෙකක් ලැබේ.) ;

APP NAME - යන ස්ථානයේ ඔබේ App එක සඳහා ලබා දුන් නම ඇතුළත් කරන්න

FULL DESCRIPTION - යන ස්ථානයේ App එක තුළ අන්තර්ගත තොරතුරු පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක හැඳින්වීමක් ලබා දෙන්න.

SHORT DESCRIPTION - යන ස්ථානයේ App එක තුළ අන්තර්ගත තොරතුරු පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක් ලබා දෙන්න.ඉන් පසුව පහළින් ඔබ App එකෙහි ලාංඡනයක් ලෙස සකසා ගත් Image ය ප්‍රමාණ 3 ක් යටතේ ඇතුළත් කළ යුතු අතර එය ඉමේජයන් පහත අවශ්‍යතා සපුරාලිය යුතු ය.
HI-RES Icon- 512 x 512 pixels, PNG format
Feature Graphic – 1024 (width) x 500 (height) pixels, PNG format
Splash Screen – 2732 x 2732 pixels, PNG format

ADD IMAGE - Button මත Click කර ඔබ විසින් නිවැරදි ප්‍රමාණවලින් කලින් සකස් කර ඇති ඉමේජයන් අප්ලෝඩ් කරන්න. 

එම සියල්ල ඇතුළත් කිරීමෙන් පසුව “Operator Configuration” ටැබ් වෙත ගමන් කිරීමට “Next” Click කරන්න. 

Enabled - යන ස්ථානයේ චෙක් බොක්ස් එක සක්‍රීය කරන්න.

Renewal Interval - යන් ස්ථානයේ , ඔබ පරිශීලකයන්ගෙන් අය කිරීම් සිදු කරන්නේ දෛනිකව ද මාසිකව ද යන්න තෝරන්න. ( මාසයක් = දින 30)

Amount - යන ස්ථායේ ඔබේ App එක පරිශීලනය කරන්නන්ගෙන් අය කරන මුදල සටහන් කරන්න.

Operator - Dialog හැර තවත් ක්‍රියාකරුවන් අවශ්‍ය නම් තේරන්න.

Save මත Click කරන්න.

මෙය ඔබගේ යෙදුම (App) අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරනු ඇත.

අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය (The approval process)

අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ සෑම අදියරක්ම Status පිටුව හරහා App Developer දැකිය හැකිය. App සක්‍රීය කර ඇති එක් එක් ක්‍රියාකරුගේ Status මෙම පිටුව පෙන්වයි. පහත දැක්වෙන වගුවේ දක්වා ඇති එක් එක් තත්වය සඳහා අනුමත කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ අදියර විස්තර කෙරේ.

Status Description
Submitted for configuration App Creator විසින් App නිර්මාණය කර ප්‍රකාශනය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත. ඉල්ලීම Appmaker සහායක කණ්ඩායමට ලැබී ඇති අතර ඔවුන් App ක්‍රියාකාරී කිරීමට අවශ්‍ය වින්‍යාසයන් මත ක්‍රියා කරයි (i.e. අයකිරීම) 
Submitted for approval App Creator විසින් App නිර්මාණය කර ප්‍රකාශනය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇත. ඉල්ලීම Appmaker සහායක කණ්ඩායමට ලැබී ඇති අතර ඔවුන් App ක්‍රියාකාරී කිරීමට අවශ්‍ය වින්‍යාසයන් මත ක්‍රියා කරයි (i.e. අයකිරීම) 
Approved
ක්‍රියාකරු App අනුමත කර ඇත. මෙයින් අදහස් කරන්නේ අනුමත ක්‍රියාකරුගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට App එකට දායක විය හැකි බවයි. එමනිසා, ඔබට මෙම ක්‍රියාකරු වෙතින් App එක පාරිභෝගිකයින්ට අලෙවි කළ හැකිය
Rejected
ක්‍රියාකරු App එක ප්‍රතික්ෂේප කර ඇත. මෙම ක්‍රියාකරුගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට App එක දායක විය නොහැක.

නව APK එකක් ජනනය කිරීම (Generating a New APK)

ඔබගේ App එක අනුමත කර ප්‍රකාශයට පත් කිරීමෙන් පසුව, ඔබගේ App එක සඳහා නව APK උත්පාදනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවයක් පැන නැගිය හැකිය. පහත දැක්වෙන පියවර භාවිතා කර මෙය පහසුවෙන් කළ හැකිය:

පළමුව Publish මත ක්ලික් කරන්න

ඉන්පසු Submit for Approvals

නව APK උත්පාදනය කිරීමට “Generate New APK” බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

(Note: නව APK සම්පාදනය කිරීමට පද්ධතියට පැය 1-2 ක් පමණ ගත වන බව සලකන්න. සමහර තත්වයන් තුළ මෙයට වඩා වැඩි කාලයක් ගතවනු ඇත. නව APK සම්පාදනය කිරීමෙන් පසු නව APK ලබා ගත හැකි බව සනාථ කරමින් විද්‍යුත් තැපෑලක් ඔබ වෙත එවනු ලැබේ.

App එක යාවත්කාලීන කිරීම (Updating the App version)

Appmaker සෑම විටම නව විශේෂාංග, කාර්ය සාධනය වැඩි දියුණු කිරීම් සහ දෝෂ නිවැරදි කිරීම් සමඟ නිරන්තරයෙන් දියුණු වේ. මෙම වැඩිදියුණු කිරීම් වලින් උපරිම ප්‍රයෝජන ලබා ගැනීම සඳහා ඔබගේ App එක නවතම අනුවාදයට යාවත්කාලීන කිරීම අවශ්‍ය වේ. පහත දැක්වෙන පියවර අනුගමනය කිරීමෙන් මෙය පහසුවෙන් කළ හැකිය.

පළමුව Publish මත ක්ලික් කරන්න

ඉන්පසු Status

යාවත්කාලීනයක් තිබේ නම් Update බොත්තම සක්‍රීය වේ (එය ක්ලික් කළ හැකි ය). App එක නවතම අනුවාදයට යාවත්කාලීන කිරීමට යාවත්කාලීන බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

(Note: App එක යාවත්කාලීන කිරීමට පද්ධතියට පැය 1-2 ක් පමණ ගත වන බව සලකන්න. සමහර තත්වයන් තුළ මෙයට වඩා වැඩි කාලයක් ගතවනු ඇත. App එක යාවත්කාලීන කිරීමෙන් පසු නව APK ලබා ගත හැකි බව තහවුරු කරමින් විද්‍යුත් තැපෑලක් (Email) ඔබ වෙත එවනු ලැබේ.

ඔබ Third Party App store (එනම් Google Play Store) උඩුගත කර ඇත්නම්, update කළ APK එක App Store උඩුගත කර ඇති බවට සහතික වන්න.)

App එක නවතම අනුවාදයට යාවත්කාලීන කර ඇත්නම් Update බොත්තම අක්‍රිය වනු ඇත.

Appmaker Store App Link වෙනස් කිරීම

තනිකරම විකල්පයක් ලෙස, App නිර්මාණකරුවන් විසින් Appmaker Store App Link එක Playstore App Link එකට වෙනස් කිරීමට කැමති නම් ඔවුන් එය දැනටමත් Playstore වෙත උඩුගත කර ඇත්නම්, ඔවුන්ට මෙය කළ හැකිය.

Checbox ටික් කරන්න, app link එකතු කර Apply ක්ලික් කරන්න.

විශ්ලේෂණ (Analytics)

App එක හරහා ඔවුන්ගේ Application කොතරම් හොඳින් ක්‍රියා කරනවාද යන්න පරීක්ෂා කිරීමට මෙය පරිශීලකයාට ඉඩ දෙයි.
මෙය කිරීමට, පළමුව,

ප්‍රධාන සංචාලන මෙනුවෙන් Analysis තෝරන්න.

ආරම්භයේ සිටම, ඔබගේ App Total Subscribers සහ Active Users ද ඔබට පෙනෙනු ඇත. ඉන්පසු, වාර්තාවක් බැලීමට කැමති කාල සීමාව සහ කුමන නිෂ්පාදිතය තෝරාගෙන සම්පූර්ණ වාර්තාව ලැබීමට “Apply” තෝරන්න.

වාර්තාවක් ජනනය කිරීම (Generating a Report)

ඔබගේ ඕනෑම App සඳහා Performance Report ජනනය කිරීම සඳහා, ඔබ පළමුව ප්‍රධාන සංචාලන මෙනුවේ Reports තෝරා ගත යුතුය.

එතැන් සිට ඔබ Revenue or Traffic, Application Base හෝ Free Tier වේවා කුමන ආකාරයේ වාර්තාවක් සෑදිය යුතුද යන්න තෝරාගත යුතු අතර ඉන්පසු කුමන කාල සීමාව, ක්‍රියාකරු සහ Application තෝරාගත යුතුය. ප්‍රතිඑලය PDF හෝ Excel SHeet ලෙස මුද්‍රණය කර සුරැකිය හැක.

App මකන්නේ කෙසේද? (How to Delete an Application)*

  1. “Publish” වෙත සංචාලනය කරන්න
  2. “Delete” තෝරන්න
  3. Deletion තහවුරු කරන්න

*Application මකා දැමීම යනු වෙනත් App සඳහා නම භාවිතා කළ නොහැකි බවයි

පරිශීලකයින් සමඟ සම්බන්ධ වන්න

ඔබේ ගනුදෙනුකරුවන්ට Push Messages යැවීමෙන් ඔබට ඔබේ පරිශීලක පදනම සමඟ සම්බන්ධ විය හැකිය. Push Messages යැවීමට පහත පියවර භාවිතා කරන්න: 1. ඔබගේ App පරිශීලකයින් සඳහා නව Push Messages නිර්මාණය කිරීම සඳහා වම් මෙනු කවුළුවෙහි “Engage” නම් මෙනුව තෝරන්න. මෙය Engage උප මෙනුව විවෘත කරනු ඇත.

2. Push Messages අතුරුමුහුණත විවෘත කිරීමට Push Messages තෝරන්න.

3. Add New Message මත ක්ලික් කරන්න.

4. ඔබට පණිවිඩය යැවීමට අවශ්‍ය පරිශීලක පදනම තෝරන්න. (Note: Active Users අදහස් කරන්නේ, පසුගිය දින 7 තුළ App එක විවෘත කළ පරිශීලකයින් ය.)

5. ඔබේ පරිශීලක පදනම තේරීමෙන් පසු, ඔබට Text Box තුළ යැවීමට අවශ්‍ය පණිවිඩය ඇතුළත් කරන්න.

6. ඔබේ පණිවිඩය ලිවීමෙන් පසු, "Send Message" ඔබන්න

In App Messages

Rich In-App Messages යැවීමට පහත පියවර භාවිතා කරන්න:
1. ඔබගේ App පරිශීලකයින් සඳහා නව Push Messages නිර්මාණය කිරීම සඳහා වම් මෙනු කවුළුවෙහි “Engage” නම් මෙනුව තෝරන්න. මෙය Engage උප මෙනුව විවෘත කරනු ඇත.

2. Push Messages අතුරුමුහුණත විවෘත කිරීමට Push Messages තෝරන්න.

3. Add New Message මත ක්ලික් කරන්න.

4. ඔබේ පරිශීලක පදනමට චිත්‍රක පණිවිඩයක් යැවීම සඳහා In-App rich message විකල්පය තෝරන්න.

5. ඔබේ පරිශීලක පදනම තේරීමෙන් පසු, ඔබට යැවීමට අවශ්‍ය පණිවිඩය “Message” කොටුවේ ඇතුළත් කරන්න

6. එවිට ඔබට නිර්දේශිත ප්‍රමාණයේ රූපයක් උඩුගත කළ හැකිය.

7. ඊට පසු ඔබට “button name” ලබා දිය හැකිය. (example- See more)

8. ඔබට මෙම පණිවිඩය සඳහා ලිපියක් හෝ ප්‍රවර්ගයක් සම්බන්ධ කළ හැකිය.

9. ඔබ ඔබේ පණිවිඩය සටහන් කළ පසු දැන් එය යැවිය හැකිය, නැතහොත් ඔබට පණිවිඩය උපලේඛනගත කළ හැකිය

10. පණිවිඩය උපලේඛනගත කිරීම සඳහා දිනය සහ වේලාව තෝරන්න. ඊට පසු, “Schedule” බොත්තම ක්ලික් කරන්න.

Video Demo

පණිවිඩ කළමනාකරණය කිරීම (Managing Messages)

ඔබගේ App ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති ඕනෑම පිටුවක පණිවිඩ යැවීම සක්‍රීය කර ඇත්නම්, End Users ඔබට පණිවිඩ යැවීමට හැකිය. End Users විසින් එවන ලද මෙම පණිවිඩ ඔබට කළමනාකරණය කළ හැකි ආකාරය පහත විස්තර කෙරේ.

Engage පළමුව ක්ලික් කරන්න

“Manage Messages” තෝරන්න.

මෙය ඔබව message management අතුරුමුහුණත වෙත ගෙන යනු ඇත. පිටු මාතෘකාවට අනුව පණිවිඩ ලැයිස්තුගත කර ඇත. විශේෂිත පිටු මාතෘකාවක් යටතේ පවත්වා ගෙන යන message threads වලට ප්‍රවේශ වීම සඳහා “විවෘත” යන link ක්ලික් කරන්න.

තනි message thread බැලීමට සහ පිළිතුරු දීමට තනි message thread මත ක්ලික් කරන්න.

පරිශීලකයාට පිළිතුරු දීමට, පෙළ කොටුව ටයිප් කර Send ක්ලික් කරන්න.

Comments කළමනාකරණය (Managing Comments)

ඔබගේ App ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති ඕනෑම පිටුවක comments දැක්වීම සක්‍රීය කර ඇත්නම්, අවසන් පරිශීලකයින්ට එම පිටුවේ comment පළ කිරීමට හැකිය. End Users විසින් පළ කරන ලද මෙම comments ඔබට කළමනාකරණය කළ හැකි ආකාරය පහත විස්තර කෙරේ.

මුලින්ම Engage මත ක්ලික් කරන්න

“Manage Comments” තෝරන්න.

මෙය ඔබව comment කළමනාකරණ අතුරුමුහුණත වෙත ගෙන යනු ඇත. මෙන්න, comments දක්වා ඇති පිටු සහ පළ කරන ලද comments ගණන ලැයිස්තුගත කර ඇත. විශේෂිත පිටු මාතෘකාවක් යටතේ comments දැක්වීමට ප්‍රවේශ වීමට “Open” යන සබැඳිය ක්ලික් කරන්න..

Comments දැක්වීමට පිළිතුරු දීමට, පළමුව “Reply” යන බොත්තම ක්ලික් කරන්න. මෙමඟින් ඔබේ පිළිතුර පෙළ කොටුව තුළ ටයිප් කිරීමට හැකි වේ. ඔබ ටයිප් කිරීමෙන් පසු පිළිතුර යැවීමට Reply ක්ලික් කරන්න.

Tag කළමනාකරණය (Tag Managament)

App නිර්මාණකරුවන් ඔවුන්ගේ App PWA හි සංඛ්‍යාලේඛන නිරීක්ෂණය කිරීමට කැමති නම්, ඔවුන්ගේ App එකට Google Analytics එකතු කිරීමෙන් ඔවුන්ට එය කළ හැකිය. ඔවුන්ගේ Google Analytics සැකසීමෙන් පසුව, මුලින්ම ඔවුන්ට App එකට code එක් කළ හැකිය,

1. Engage -> Tag Management දී Tag Management තෝරන්න

2. ඉන්පසු Enable Tag Management මත ක්ලික් කරන්න. Text ප්‍රදේශය තුළ Code අලවා Save.

App Access

යෙදුම් නිර්මාපකයින්ට වෙනත් නිර්මාණකරුවන්ට ඔවුන්ගේ යෙදුම කෙරෙහි සීමිත පාලනයක් ලබා ගැනීම සඳහා ප්‍රවේශය ලබා දිය හැකිය. යෙදුමට අදාළ ඇතැම් කාර්යයන් බෙදා ගැනීමට නිර්මාණකරුවන්ට මෙම අංගය භාවිතා කළ හැකිය. යෙදුම් ප්‍රවේශය හෝ වැඩි පරිශීලකයින් සැකසීම සඳහා; පළමුවන,

1. ප්‍රධාන මෙනුවේ App Access තෝරන්න

2. ඔබගේ යෙදුමට ප්‍රවේශ වීමට අවශ්‍ය අනෙක් පුද්ගලයින් එක් කිරීමට Add User මත ක්ලික් කරන්න.

3. අවසාන වශයෙන්, පරිශීලකයාගේ ලියාපදිංචි ජංගම දුරකථන අංකය ඇතුළත් කරන්න (Appmaker ගිණුමක් ඇති අයෙකු විය යුතුය) සහ ඔවුන්ට ප්‍රවේශ විය හැකි ඔබගේ "dashboard" හි කුමන අංග තෝරා ගන්න.

Article App Creation

E-commerce Store creation


Appmaker powered by Simato Vas Solutions